Худалдаа

time.nanosoft.mn

2018-12-17 13:05:33

НАНО ТАЙМ   автомат  систем:

Нэвтрэх хаяг:    time.nanosoft.mn

Хичээл үзэх:    www.youtube.com/watch     (цаг  бүртгэлийн тайлан загвар)

fb:                       www.facebook.com/nanosoft.mn   

 

[Хэвлэх]