HVR төхөөрөмж

DVR төхөөрөмж

2018-02-11 20:25:09
NDV-32B 16камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
NDV-35B /америк/ 8камер холбох боломжтой төхөөрөмж хард нэмэлтээр
NDV-33B 32камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
NDV-34B /америк/ 4камер холбох боломжтой төхөөрөмж хард нэмэлтээр
[Хэвлэх]