NVR төхөөрөмж

NVR төхөөрөмж

2014-04-23 14:56:20
NVR-40B, NVR-41B  
4 IP  камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
NVR-41B  
8 IP  камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
NVR-42B  
16 IP  камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
NVR-44B  /Америк/
4 IP  камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
NVR-45B  /Америк/
8 IP  камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
NVR-47B  /Америк/
8 аналоги, 8 IP   камер холбох боломжтой төхөөрөмж
хард нэмэлтээр
[Хэвлэх]